Regulamin zebrań sprawozdawczo - wyborczych

  • PDF

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku - PRAWO O STOWARZYSZENIACH (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.)
(KRS 0000087738)

§ 2.

Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwą FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE /FCI/ z siedzibą w Brukseli.

§ 3.

Związek oraz Okręgi Związku posiadają osobowość prawną.

Terenowe jednostki Związku tj.: oddziały mogą posiadać osobowość prawną na własną prośbę, za zgodą Okręgu PZHGP.

§ 4.

Związek posiada prawo używania odznak w/g wzoru uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

§ 5.

Związek używa własnych pieczęci - podłużnej i okrągłej, których wzory uchwala Zarząd Główny PZHGP.

§ 6.

Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.
Władzami naczelnymi Związku są:
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów;
2. Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego;
3. Główna Komisja Rewizyjna;
4. Główna Komisja Dyscyplinarna.

§ 2.

Jednostkami terenowymi Związku są;

a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.
Władzami okręgowymi są:
1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów;
2. Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu;
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna;
4. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.
b) ODDZIAŁY - tworzone przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 80 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.

Władzami oddziału są:
1. Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów;
2. Zarząd Oddziału;
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna;
4. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.

§ 3.

Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym PZHGP.
Władzami Sekcji są:
1. Walne Zebranie Sekcji;
2. Prezes Sekcji;
3. Sekretarz Sekcji;
4. Skarbnik Sekcji.

§4

W celu organizacji współzawodnictwa międzyokręgowego w strukturach PZHGP działają Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego. Region powoływany jest przez Zarząd Główny i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym PZHGP.
Władzami Regionu jest trzyosobowy zarząd wybierany w głosowaniu jawnym przez prezesów okręgów przynależnych do Regionu.

§ 5.

Do sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego
i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe.

Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi
i działają zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP.
Władzami Rejonu Lotowego są:
1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym;
2. Przewodniczący Rejonu Lotowego;
3. Sekretarz Rejonu Lotowego;
4. Komisja Finansowa Rejonu Lotowego.

§ 6.

Przy Zarządzie Głównym PZHGP działa KOLEGIUM SĘDZIÓW - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Związku.
Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
Władzami Kolegium Sędziów są:
1. Walne Zebranie Kolegium Sędziów;
2. Zarząd Kolegium Sędziów;
3. Komisja Szkoleniowo-Egzaminacyjna.

ROZDZIAŁ III

KADENCJE, CZYNNE I BIERNE PRAWA WYBORCZE

§ 1.

KADENCJE
1. Na podstawie § 23 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata tj.: Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału.
2. Czteroletnia kadencja trwa również w organach pomocniczych Związku.
3. Ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.
4. Wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, na skutek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji.

§ 2.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE ORAZ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

1. Zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze we władzach naczelnych Związku i w jednostkach terenowych Związku odbywają się w następujących terminach:
a) w miesiącu lutym – Oddziały;
b) w miesiącu marcu – Okręgi;
c) w miesiącu kwietniu – KWZD.

2. Zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach pomocniczych Związku odbywają się w następujących okresach:

a) w miesiącu styczniu – Sekcje i Kolegium Sędziów,
b) w miesiącu marcu – Rejony Lotowe.

§ 3.

DELEGACI NA ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE I SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

1. Członkowie zwyczajni wybierani do władz związkowych muszą posiadać co najmniej
następujący nieprzerwany staż związkowy:
- do władz Oddziału - 3 letni
- do władz Okręgu - 4 letni
- do władz naczelnych Związku - 5 letni
Jeżeli przerwa w przynależności członka zwyczajnego Związku nie przekroczyła roku,
wówczas poprzedni okres zalicza się do ciągłości.

2. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany w głosowaniu tajnym każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpi na odpowiednim szczeblu organizacyjnym tj. w Sekcji, Oddziale lub Okręgu, oraz posiada wymagany staż związkowy zgodnie z §10 Statutu PZHGP.

3. Członek zwyczajny Związku na którego nałożona została kara przez Komisję Dyscyplinarną może być delegatem i może być wybierany do wszystkich władz i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli zgodnie z Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej nastąpiło zatarcie kary .
Zatarcie kary jest równoznaczne z tym, że kary nie było.

4. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawco-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej i nie nastąpiło zatarcie kary.

§ 4.

CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE

1. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów według klucza - 1 delegat na każde 400 członków Okręgu, według stanu członków na 31 grudnia przed KWZD. Stan ustalany na podstawie wykazu za II półrocze.
Następny (ostatni) Delegat wybierany jest na 201 członków Okręgu.
Z głosem doradczym w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą zaproszeni goście.

2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą wybrani delegaci przez Walne Zebrania Członków lub Delegatów Oddziałów według klucza:
- do 500 członków należy wybrać w Oddziałach 40 delegatów;
- od 501-800 członków należy wybrać w Oddziałach 45 delegatów;
- od 801-2000 członków należy wybrać w Oddziałach 50 delegatów;
- od 2001-5000 członków należy wybrać w Oddziałach 55 delegatów;
- od 5001 wzwyż członków należy wybrać w Oddziałach 1 delegata na 70 członków.
Podstawą do wyliczenia liczby Delegatów jest stan członków na dzień 31 grudnia przed OWZD, wykazany w wykazie za II półrocze.
Z biernym prawem wyborczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
- Prezes Okręgu PZHGP;
- Członkowie Zarządu Okręgu;
- Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
- Członkowie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

Z głosem doradczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
- delegowani członkowie wyższych władz Związku;
- zaproszeni goście.

3. W Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą według klucza:
- wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków lub Oddział nie posiada Sekcji,
- 1 delegat na 3 członków Sekcji, jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 90 do 120 członków,
- 1 delegat na 4 członków Sekcji jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 121 do 200 członków,
- 1 delegat na 5 członków Sekcji jeżeli liczba członków Oddziału wynosi powyżej 200 członków.
Podstawa do wyliczenia liczby Delegatów jest stan członków wykazany na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, ustalony w oparciu o wykaz członków za II półrocze.
Z biernym prawem wyborczym w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:
- Prezes Zarządu Oddziału;
- Członkowie Zarządu Oddziału;
- Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
- Członkowie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

Z głosem doradczym w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:
- delegowani członkowie wyższych władz Związku
- zaproszeni goście

4. W przypadku powołania w trakcie kadencji nowej jednostki organizacyjnej PZHGP tj. Okręgu, Oddziału lub Sekcji należy dokonać w tych jednostkach wyboru delegatów zgodnie z kluczem podanym w § 4 pkt. 1, 2, 3 niniejszego Rozdziału. Równocześnie należy dokonać korekty liczby Delegatów w funkcjonujących już jednostkach organizacyjnych danego szczebla.

ROZDZIAŁ IV

WYBORY DO WŁADZ ZWIĄZKU

§ 1.

KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW

1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest co roku w miesiącu kwietniu i ogłoszony jest na 30 dni przed przewidywanym terminem jego odbycia.
3. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Okręgu w/g klucza podanego w Rozdz.III § 4 pkt 1 niniejszego regulaminu, oraz zaproszeni goście. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom.
Krajowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 25 Statutu PZHGP.
Krajowy Walny Zjazd Delegatów wybiera następujące władze naczelne;
- Prezydenta Zarządu Głównego;
- Zarząd Główny - 20 – 25 członków;
- Główną Komisję Rewizyjną - 5 – 7 członków;
- Główną Komisję Dyscyplinarną - 5 - 7 członków.

4. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.

6. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezydenta lub Prezesa Zarządu KWZD lub Walne Zebranie przyjmuje rezygnację w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
7. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały KWZD powziętej większością co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby wybranych delegatów.

§ 2.

OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE
1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania okręgu.

2. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w miesiącu marcu i ogłaszane jest na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach Oddziałów w/g klucza podanego w Rozdz. III § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu, członkowie ustępujących władz, delegowani przedstawiciele wyższych władz Związku oraz zaproszeni goście.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz.
Okręgowe Walne Zebranie Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 39 Statutu PZHGP.

Okręgowe Walne Zebranie Delegatów wybiera następujące władze Okręgu:
- Prezesa Zarządu Okręgu;
- Zarząd Okręgu - 6-9 członków;
- Okręgową Komisję Rewizyjną - 5 członków;
- Okręgową Komisję Dyscyplinarną - 5 członków;
- Delegatów na Krajowego Walny Zjazd.

4. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu, nie stanowią inaczej.

5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

6. Delegat wybrany na Okręgowe Walne Zebranie Okręgu, zachowuje mandat na okres 4-letniej kadencji.

§ 3.

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.

2. Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub delegatów zwoływane jest w miesiącu lutym i ogłaszane jest na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach Sekcji w/g klucza podanego w Rozdziale III § 4
pkt. 3.

Jeżeli liczba członków Oddziału nie przekracza 90 członków, to w Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie z tym, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

W Oddziałowym Walnym Zebraniu Delegatów czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz Oddziału.

Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 52 Statutu PZHGP.

Oddziałowe Walne Zebranie członków lub Delegatów wybiera następujące władze Oddziału;

- Prezesa Zarządu Oddziału;
- Zarząd Oddziału - 6-9 członków;
- Oddziałową Komisję rewizyjną - 5 członków;
 Oddziałową Komisję Dyscyplinarną - 5 członków;
 Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie.

4. Uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów lub czlonków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu, nie stanowią inaczej.

5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

6. Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4-letniej kadencji.

ROZDZIAŁ V

WYBORY DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZWIĄZKU

§ 1.

WALNE ZEBRANIE SEKCJI

1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.

2. Walne Zebranie Sekcji zwoływane jest w miesiącu styczniu i jest ogłaszane na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy członkowie Sekcji.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.

5. Walne Zebranie Sekcji w głosowaniu tajnym wybiera:
- prezesa Sekcji;
- sekretarza Sekcji;
- skarbnika.

6. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W wypadku równych ilości głosów w głosowaniu jawnym, głos prezesa Sekcji liczy się podwójnie.

§ 2.

WALNE ZEBRANIE REJONU LOTOWEGO

1. Rejony Lotowe powoływane są przez Zarząd Okręgu i są jednostkami pomocniczymi Okręgu.
2. Najwyższą władzą Rejonu Lotowego są delegaci oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.
Delegatami Oddziału są:
- Prezes Zarządu Oddziału;
- Wiceprezes d/s organizacji lotów;
- Sekretarz Zarządu Oddziału.
3. Walne Zebranie Rejonu Lotowego zwoływane jest w miesiącu marcu i jest ogłaszane na 14 dni przed przewidzianym terminem.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom Oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.
5. Walne Zebranie Rejonu Lotowego w głosowaniu tajnym wybiera:
- przewodniczącego Rejonu Lotowego;
- sekretarza Rejonu Lotowego.
Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes lub delegat Oddziału został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego.
6. Po dokonaniu wyboru do władz Rejonu Lotowego, delegaci Oddziałów nie zachowują mandatów do następnego Walnego Zebrania Rejonu Lotowego .
7. Uchwały Walnego Zebrania Rejonu Lotowego zapadają zwykłą większością głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

W wypadku równych ilości głosów w głosowaniu jawnym, głos przewodniczącego Rejonu Lotowego liczy się podwójnie.

§ 3.

KOLEGIUM SĘDZIÓW

1. Przy Zarządzie Głównym PZHGP działa Kolegium Sędziów, jako organ pomocniczy Związku.
2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
3. Kadencja władz Kolegium Sędziów jest czteroletnia.
4. Najwyższą władzą Kolegium Sędziów jest Walne Zebranie Kolegium Sędziów, zwoływane w miesiącu styczniu co 4 lata.
5. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Kolegium Sędziów.
6. Walne Zebranie Kolegium Sędziów w głosowaniu tajnym wybiera:
- Przewodniczącego Kolegium Sędziów.;
- Zarząd Kolegium Sędziów - 4 sędziów;
- Komisję Szkoleniowo-Egzaminacyjną - 5 sędziów
7. Uchwały Walnego Zebrania Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy sędziów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.
8. Odwołanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów, Członków Zarządu Kolegium Sędziów i Komisji Szkoleniowo-Egzaminacyjnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Kolegium Sędziów.

ROZDZIAŁ VI

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

§ 1.

NADZWYCZAJNY KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW

1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgu .
2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu 3-miesięcy od daty otrzymanego żądania.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, wymaga pisemnego uzasadnienia
4. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.
5. Delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.

§ 2.

NADZWYCZAJNE OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

1. Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/2 liczby Zarządów Oddziałów. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów może także zarządzić Prezydium Zarządu Głównego.
2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów, wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zarządza Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów w razie:
a) zawieszenia Zarządu Okręgu i ustanowienia kuratora;
b) ustąpienia Prezesa lub całego Zarządu Okręgu;
c) nie otrzymania absolutorium przez Zarząd Okręgu.
5. Nadzwyczajny Okręgowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.
6. Delegaci wybrani na Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.

§ 3.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
LUB DELEGATÓW ODDZIAŁU

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Zarządu Okręgu.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub delegatów Oddziału wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Zarząd Okręgu PZHGP zarządza Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału w razie:
a) zawieszenia Zarządu Oddziału i ustanowienie kuratora;
b) ustąpienia Prezesa lub całego Zarządu Oddziału;
c) nie otrzymania absolutorium przez Zarząd Oddziału.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.
Delegaci wybrani na Walne Zebranie Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ VII

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH DDZIAŁÓW, OKRĘGÓW
I KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§ 1.

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze lub KWZD sprawozdawczo - wyborczy otwiera Prezydent, Prezes lub członek Zarządu (Oddziału, Okręgu lub Zarządu Głównego) i proponuje porządek obrad, który wymaga zatwierdzenia przez delegatów.
2. Na wniosek ustępującego Zarządu, czy też na wniosek delegatów z sali, wybiera się przewodniczącego zebrania lub zjazdu, prezydium zebrania lub zjazdu oraz protokolantów.
3. Na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym lub KWZD sprawozdawczo – wyborczym nie może przewodniczyć członek Zarządu ustępujących władz.
Może przewodniczyć Walnemu Zebraniu lub KWZD, zaproszony gość lub przedstawiciel władz nadrzędnych Związku.
4. Na wniosek prezydium Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego (Zjazdu) wybiera się:
a) 3-5 osobową Komisję Wnioskową, która rozpatrzy i przedłoży do uchwalenia przez delegatów wnioski, które wysunięte zostały w dyskusji względnie, wpłynęły na piśmie;
b) 3-5 osobową Komisję Mandatową, której zadaniem będzie sprawdzenie ważności mandatów delegatów oraz ich obecności na walnym zebraniu i KWZD;
c) dla Okręgowych i Oddziałowych Walnych Zebrań Delegatów (Członków) 3-5 osobową Komisję Matki - celem przygotowania listy kandydatów do nowych władz w rozbiciu na:
- Prezesa Zarządu Oddziału lub Okręgu;
- Zarządu Oddziału lub Okręgu;
- Oddziałowej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
- Oddziałowej lub Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej;
- delegatów na Walne Zebranie Okręgu 1ub KWZD.
d) dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów wybieramy 15-osobową Komisję Matkę, dla przygotowania listy kandydatów do nowych władz w rozbiciu na:
- Prezydenta Związku;
- Zarządu Głównego;
- Głównej Komisji Rewizyjnej;
- Głównej Komisji Dyscyplinarnej.
5. W skład wszystkich komisji wchodzą wyłącznie delegaci wybrani na Oddziałowych, lub Okręgowych Walnych Zebraniach Delegatów.
6. Wszystkie komisje wybieramy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowu delegatów.

§ 2.

Do zadań Komisji Matki należy:
1. Opracować listę kandydatów, która odzwierciedla dążność delegatów do zapewnienia we władzach Związku fachowości i reprezentatywności.
2. Omówienie kandydatów do władz, aby uczestnicy mieli możność ocenić zgłoszone kandydatury.
3. Przyjąć dodatkowe zgłoszone kandydatury z sali z tym, że Komisja Matki powinna dążyć aby osoba zgłaszająca kandydata do władz omówiła podaną kandydaturę.
4. Jeżeli do któregoś z kandydatów do władz zgłoszone zostaną sprzeciwy, delegaci w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów zdecydują czy daną kandydaturę umieścić na liście wyborczej.
5. Komisja Matki przyjmuje na listę wyborczą wszystkich podanych kandydatów z sali, jeżeli podani na kandydatów wyrazili na to zgodę.
Zamknięcie listy wyborczej do wszystkich władz następuje na wniosek z sali, po jego pozytywnym przegłosowaniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przez delegatów.
W wypadku negatywnego przegłosowania przez delegatów zamknięcia listy wyborczej, Komisja Matka przyjmuje z sali dalszych podawanych kandydatów za ich zgodą, aż do zamknięcia list wyborczych.
6. Na funkcję Prezydenta lub Prezesa Zarządu można podać dowolną ilość kandydatów przez Komisję Matki, jak i z sali obrad.
Dopuszcza się podania (zarejestrowania na liście wyborczej) przez Komisje Matki jednego kandydata na Prezydenta lub Prezesa Zarządu na wypadek braku podania z sali obrad kontrkandydata na Prezydenta lub Prezesa Zarządu.
7. Po omówieniu i zamknięciu listy kandydatów do władz, komisja Matki sporządza listę wyborczą, umieszczając na niej nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym w następującej kolejności:
a) w pierwszej kolejności na Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu;
b) po jego wyborze, pozostałe listy kandydatów do:
- Zarządu (Głównego, Okręgu, Oddziału);
- Komisji Rewizyjnej (Głównej, Okręgowej, Oddziałowej);
- Komisji Dyscyplinarnej (Głównej, Okręgowej, Oddziałowej).

§ 3.

Do przeprowadzenia w y b o r ó w na Prezesa Zarządu i pozostałych władz Związku, Zebranie Delegatów lub KWZD wybiera 2 Komisje Skrutacyjne:
a) odrębną 3-5 osobową Komisję Skrutacyjną dla wyboru Prezydenta i Prezesa Zarządu;
b) odrębną 5-9 osobową Komisję Skrutacyjną dla wyboru:

- Zarządu Głównego - 20 - 25 osób;
- Głównej Komisji Rewizyjnej - 5 – 7 osób;
- Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5 - 7 osób.

- Zarządu Okręgu - 6-9 osób;
- Okręgowej komisji Rewizyjnej - 5 osób;
- Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 osób.

- Zarządu Oddziału - 6-9 osób;
- Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - 5 osób;
- Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 osób.

Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym przez delegatów dla wyboru Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu, po jego wyborze i ogłoszeniu przez przewodniczącego Komisji wyników wyboru, z mocy niniejszego regu1aminu - jest rozwiązana.
Członkowie rozwiązanej Komisji Skrutacyjnej d1a wyboru Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu mogą kandydować do pozostałych władz Związku.

§ 4.

Po ogłoszeniu listy kandydatów do pozostałych władz Związku przez Komisje Matki, Delegaci wybierają 5-9 osobową Komisję Skrutacyjną.
1) Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba umieszczona na liście wyborczej do władz.
2) Zadaniem komisji Skrutacyjnej jest:
a) przygotowanie list wyborczych;
b) przeprowadzenie głosowania;
c) obliczenie wyników wyborów;
d) ogłoszenie wyników wyborów.
Komisję Skrutacyjną delegaci Walnego Zebrania lub KWZD, wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności połowy delegatów.
Wybrana przez delegatów Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.
Protokół z obliczenia głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji.

ROZDZIAŁ VIII

TECHNIKA GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE WŁADZ ZWIĄZKU

§ 1.

Technika głosowania przy wyborze Prezydenta Związku oraz pozostałych władz jest następująca:
1. Wybory na Prezydenta Związku oraz pozostałych władz Związku, odbywają się w drodze tajnego głosowania. W głosowaniu udział biorą tylko delegaci.
2. Na liście do głosowania, którą dla wszystkich władz sporządzamy w układzie alfabetycznym, w rozbiciu na poszczególne władze, głosujący delegat winien:
a) d1a wyboru Prezesa Zarządu pozostawić tylko jedno nazwisko kandydata. Pozostałych kandydatów należy skreślić;
b) dla wyboru pozostałych władz Związku pozostawić tyle nazwisk, ile równa się ustalonej liczbie składu przyszłych władz. Pozostałych kandydatów należy skreślić;
c) jeżeli na liście do głosowania głosujący pozostawi mniejszą liczbę nazwisk od ustalonej liczby składu przyszłych władz, głos należy uznać za ważny;
d) w przypadku zaś, gdy głosujący pozostawił większą ilość nazwisk od ustalonej liczby składu przyszłych władz, głos taki należy uznać za nieważny.

§ 2.

Wybory na Prezydenta Związku, prezesa Okręgu, Oddziału PZHGP:
1. Za wybraną osobę na Prezydenta lub Prezesa Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał w pierwszym głosowaniu minimum wyborcze głosów ważnych, tj. powyżej 50 %.
2. Jeżeli wybory na prezesa Zarządu nie przyniosły rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu (powyżej 50 % głosów), to Komisja Skrutacyjna przeprowadza drugą turę głosowania z tym, że pozostają tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów; 3. Prezydentem, Prezesem Zarządu w drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który otrzyma większą ilość głosów ważnych, bez względu na wymagane minimum wyborcze;
4. Jeżeli na Prezydenta lub Prezesa Zarządu została podana tylko jedna kandydatura i w głosowaniu tajnym ten kandydat nie otrzymał minimum wyborczego (powyżej 50 % ważnych głosów), to zarządza się nowe wybory na tę funkcję.
Osoba, która nie otrzymała pozytywnego minimum, nie może ponownie kandydować na funkcję Prezydenta lub Prezesa Zarządu.
Osoba ta może kandydować do pozostałych władz Związku.

§ 3.

Wybory do pozostałych władz naczelnych, okręgowych i oddziałowych Związku:
1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą ilość ważnych głosów i nie mniej niż 50 % + 1 głos ważnych głosów.
2. W przypadku gdy wymagane minimum (50 % + 1 głosów ważnych), uzyska mniejsza ilość kandydatów do ustalonej liczby składu do nowych władz, to Komisja Skrutacyjna zarządza na wakujące miejsca powtórne uzupełniające wybory. Za wybranych w drugiej turze głosowania uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.
3. Jeżeli w pierwszej lub drugiej turze głosowania liczba kandydatów, którzy otrzymali jednakową ilość głosów przekracza statutową ilość miejsc we władzach, wówczas zarządza się między nimi kolejną turę głosowania, w której przechodzą do władz – w limicie określonym Statutem – kandydaci z największą ilością ważnych głosów.

§ 4.

Wnioski końcowe.
1. Krajowemu Walnemu Zjazdowi Delegatów i Okręgowemu lub Oddziałowemu Walnemu Zebraniu Delegatów przewodniczy Prezydent lub Prezes Zarządu względnie Delegat wskazany przez Zarząd.
2. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów mogą uczestniczyć CZŁONKOWIE HONOROWI ZWIĄZKU, na prawach osób zaproszonych i z głosem doradczym.
3. Członkowie Komisji Matki nie mogą typować siebie do nowych władz Związku. Ich kandydatury mogą być podane z sali przez delegatów.
4. Krajowy Walny Zjazd Delegatów na podstawie Statutu PZHGP, może uchwalić zmiany w Statucie PZHGP oraz w Regulaminach Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu, Zarządowi Okręgu, Zarządowi Oddziału, uchwalenie przedstawionych delegatom wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz uchwalenie pozostałych uchwał porządkowych zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.6. Krajowy Walny Zjazd Delegatów oraz Okręgowe i Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów, obraduje na podstawie uchwalonego przez delegatów porządku obrad.
Przewodniczący zebrania odrzuca stawiane pytania i zagadnienia przez delegatów i zaproszonych gości, jeżeli pytania i stawiane zagadnienia nie dotyczą przyjętego na samym początku porządku obrad.

§ 5.

1. Wszystkie jednostki terenowe Związku i jednostki pomocnicze Związku zobowiązane są do składania sprawozdań ze swej działalności.
2. Z walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych wszystkie jednostki terenowe i jednostki pomocnicze Związku przysyłają sprawozdania i protokoły do 14 dni od odbytego zebrania sprawozdawczego 1ub sprawozdawczo-wyborczego do swoich władz nadrzędnych oraz właściwych Organów administracji samorządowej.

§ 6.

Gdy w czasie trwania kadencji zmniejszy się skład osobowy władz Zarządu Głównego, Zarządów Okręgów, Oddziałów oraz Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych wynikłych z wystąpienia ze Związku, rezygnacji, odwołania, śmierci, orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych, wówczas następuje uzupełnienie kolejną osobą, która na ostatnim zebraniu sprawozdawczo – wyborczym otrzymała największą ilość głosów spośród tych które odpadły.

§ 7.

Traci moc uchwalony Regulamin Zarządu Głównego PZHGP w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 17.04.2009 roku.

§ 8.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2011 roku w Chorzowie

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074