Regulamin komisji dyscyplinarnej

  • PDF

Rozdział I - Przepisy wstępne i ogólne

Art. 1.

1. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach naruszenia przepisów Statutu PZHGP, regulaminów, uchwał władz PZHGP oraz podważania autorytetu Związku w zakresie :
a. między członkami PZHGP,
b. między członkami a zarządem PZHGP w przypadkach gdy Zarząd jest stroną wnoszącą pozew.
2. Do rozpatrywania spraw wymienionych w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1 powołane są Komisje Dyscyplinarne PZHGP w skrócie zwane KD.
3. KD powinny dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy potrzebnych do wydania obiektywnego orzeczenia.
4. KD powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. KD mają obowiązek wyznaczenia rozprawy w terminie 30 dni od wpłynięcia spełniającego warunki formalno-prawne pozwu (aktu oskarżenia) oraz 40 dni od wpłynięcia akt z odwołaniem.
5. Rozpoznanie spraw odbywa się jawnie. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymać odpisy lub wyciągi z akt. Koszty związane z wykonaniem odpisów i wyciągów pokrywa strona żądająca.
6. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, KD powinny w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.
7. KD rozpatrują sprawy w składzie 3 osobowym. Skład komisji wyznacza przewodniczący, względnie jego zastępca.
8. KD wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionej strony.
9. KD rozstrzyga samodzielnie wszystkie zagadnienia wynikające w toku postępowania.
10. KD orzeka na mocy przekonania opartego na faktach udowodnionych w toku postępowania.
11. Członek PZHGP, który kandyduje przy wyborach do KD, nie może równocześnie ubiegać się o mandat członka zarządu, czy też komisji rewizyjnej na danym szczeblu organizacyjnym.
12. Strony nie mają prawa odwoływania się od nieprawomocnych i prawomocnych orzeczeń KD do sądów powszechnych lub innych organów państwowych i samorządowych.
13. KD składają sprawozdanie ze swojej działalności na rocznych walnych, względnie sprawozdawczych zebraniach.

Rozdział II - Zakres działania KD i ich właściwości

Art. 2.

1. KD działają przy zarządach oddziałów, zarządach okręgów i Zarządzie Głównym.
2. Spory zaistniałe między zarządami nie są rozpatrywane przez KD
3.K.D nie może wszczynać postępowań na członków Zarządów w sprawach związanych z pełnieniem funkcji w tych organach władzy. Nie dotyczy to członków zawieszonych władz.
4. Oskarżenie (powództwo) wnosi się przed komisję I instancji tego oddziału, do którego oskarżony (pozwany) należy.
5. W razie potrzeby KD może zwrócić się do zarządu, przy którym działa, o wyznaczenie biegłego-specjalisty.
6. KD rozpoznają sprawy określane w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1, jeżeli od ich ujawnienia nie upłynęło 12 miesięcy.
7. Młodociany członek w wieku 14 do 18 lat może być pociągany przed KD do odpowiedzialności, jeżeli działał z rozeznaniem, tj. osiągnął taki stopień rozwoju umysłowego i moralnego, że mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem. W stosunku do takiego członka należy jednak stosować kary wychowawcze, jak upomnienie, czy dozór.
8. Wszelkie postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący KD. W razie jego trwałej nieobecności lub wyłączenia się ze sprawy przewodniczącego KD postanowienia oraz zarządzenia wydaje zastępca przewodniczącego KD lub wyznaczony przez przewodniczącego członek KD.
9. W przypadku niemożliwości rozpoznania sprawy przez KD z uwagi na jej zdekompletowanie z jakiegokolwiek powodu, KD wyższego szczebla wyznacza właściwą do rozpatrzenia sprawy KD działającą w danym okręgu, w przypadku gdy sprawa toczy się przed komisję oddziałową. Gdy sprawa toczy się przed Komisją Okręgową zostaje przekazana do najbliżej położonego okręgu na mocy uchwały GKD.
10.Od orzeczenia KD przysługuje prawo wniesienia odwołania do KD wyższego szczebla. Orzeczenie terenowych jednostek KD wydane z rażącym naruszeniem prawa może zostać zaskarżone do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów.

Rozdział III – Wyłączenia członka KD

Art. 3.

1. Członek KD jest wyłączony z mocy niniejszego regulaminu, jeżeli :

a. w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, że wynik rozpoznania sprawy może nie być obiektywny,
b. w sprawach krewnych lub powinowatych w linii prostej do II stopnia,
c. w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia,
d. w sprawach, w których był świadkiem czynu i ten fakt potwierdza. Niezależnie od przyczyn wymienionych wyżej KD wyłącza członka na jego żądanie lub wniosek strony, jeżeli zachodzi taki stosunek, który może wywołać wątpliwości, co do bezstronności członka.
2. Wniosek stron o wyłączenie członka należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokółu wraz z uzasadnieniem.
3. Postanowienie o wyłączeniu członka wydaje KD w składzie 3 członków na posiedzeniu niejawnym .Wyłączeniu podlega członek K.D., którego dotyczy wniosek.
4. W przypadku wyłączenia przewodniczącego KD lub jego nieobecności, sprawę prowadzi z-ca przewodniczącego lub wybiera się do prowadzenia sprawy jednego z pozostałych członków KD.

Rozdział IV - Koszty postępowania ponoszone przez stronę

Art. 4.

1. Wysokość kosztu postępowania ustala Zarząd, przy którym KD działa i podaje do wiadomości członkom.
2. Od opłat zwolnione są zarządy i ich prezydia, prezesi zarządów PZHGP oraz członkowie honorowi Związku, występujące w sprawie jako strona.
3. Opłatę wnosi się na konto jednostki organizacyjnej PZHGP, przy której działa KD, do której wniesiono oskarżenie (pozew), czy odwołanie.
4. Opłata nie może być wyższa niż 200 zł przy kierowaniu sprawy do Oddziałowej KD i 300 zł przy kierowaniu sprawy do Okręgowej KD. Takie same zasady obowiązują przy wnoszeniu odwołań. Podjęcie czynności przez Komisję uzależnione jest od dokonania ustalonej opłaty. Komisja wzywa do uiszczenia stosownej opłaty zakreślając termin do jej uiszczenia. Komisja Dyscyplinarna rozstrzygając sprawę orzeka też w przedmiocie kosztów postępowania jak również kosztów powołania biegłego- specjalisty. Zasadą jest, iż koszty postępowania ponosi strona przegrywająca.

Rozdział V - Akt oskarżenia (Pozew)

Art. 5.

1. Akt oskarżenia powinien zawierać :
a. imię i nazwisko sprawcy lub nazwę i adres stron,
b. dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem : czasu, miejsca i innych okoliczności zarzucanego czynu,
c. uzasadnienie oskarżenia wraz z podaniem dowodów, o których przeprowadzenie przez Komisję wnosi oskarżyciel,
d. wykaz świadków wraz z ich aktualnymi adresami, o których przesłuchanie oskarżyciel (wnioskodawca) na rozprawie wnosi,
e. do aktu oskarżenia należy dołączyć tyle odpisów, ile jest osób, przeciwko którym oskarżenie jest skierowane.
2. KD ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.
3. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym, określonym w Art. 5 punkt 1, przewodniczący zwraca go oskarżycielowi celu usunięcia braków w ciągu 14 dni. W postanowieniu o zwrocie przewodniczący wskazuje, w jakim kierunku akt oskarżenia należy uzupełnić. Po bezskutecznym upływie terminu KD na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

Rozdział VI - Doręczenie wezwań i innych pism

Art. 6.

1. Wezwanie wysłane przez KD powinno być opatrzone podpisem przewodniczącego KD lub członka Komisji działającego w jego imieniu.

2. W wezwaniu należy wskazać :
a. Imię, nazwisko i adres wezwanego,
b. W jakim charakterze i w jakiej sprawie się go wzywa,
c. miejsce, dzień i godzinę wstawiennictwa
d. nazwę i dokładny adres KD, która wzywa.
3. Wezwanie doręcza się przez pocztę listem poleconym lub przez gońca za potwierdzeniem.
4. Wręczenie wezwania może też nastąpić bezpośrednio w siedzibie organizacji PZHGP za potwierdzeniem. W przypadku odmowy przyjęcia wezwania, osoba doręczająca stwierdza ten fakt na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Wezwanie wówczas uznaje się za doręczone prawidłowo.
5. Strony zobowiązane są powiadomić KD o każdej zmianie swego zamieszkania.
6. Korespondencję KD wysyła poprzez sekretariat właściwego zarządu PZHGP.
7. KD korzysta z pieczątki firmowej organizacji, przy której działa lub używa własnej.
8. Wszelkie pisma przeznaczone do uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, aby ich treść nie była dostępna osobom niepowołanym.

Rozdział VII - Terminy

Art. 7.

1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, w którym otrzymano pismo.
2. Koniec terminu, który miałby upłynąć w niedzielę lub ustawowo uznany dzień wolny od pracy, przypada na następny dzień powszedni.
3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w Urzędzie Pocztowym.
4. Termin do złożenia oskarżenia wynosi 12 miesięcy od daty ujawnienia sprawy, niepóźnej jednak niż 2 lata od popełnienia czynu zarzucanego aktem oskarżenia.
5. O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony i osoby zainteresowane na 14 dni przed posiedzeniem. W przypadkach pilnych terminów, może on być skrócony do 7 dni.

Rozdział VIII - Zawieszenie lub umorzenie postępowania

Art. 8.

1. KD nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza gdy :
a. czyn nie zawiera znamion naruszenia przepisów określonych w Art. 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu,
b. oskarżony zmarł,
c. nastąpiło przedawnienie karalności,
d. postępowanie co do tego samego czynu, tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone, albo wcześniej wszczęte toczy się,
e. strona w terminie nie uiściła wymaganej opłaty,
f. na zgodny wniosek nie dotyczy sytuacji gdy jedną ze stron jest zarząd.
2. Postępowanie zawiesza się, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania.
3. W przypadku zawieszenia postępowania bieg przedawnienia nie biegnie.
4. Postanowienie o umorzeniu postępowania i jego zawieszeniu doręcza się stronom wraz z uzasadnieniem.
5. Na postanowienie o umorzeniu i zawieszeniu postępowania przysługuje zażalenie do KD wyższej instancji. W przypadku postanowienia wydanego przez Okręgową Komisję Dyscyplinarną zażalenie należy wnieść do Prezydium Zarządu Okręgu. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem komisji, która wydała zaskarżone orzeczenie.
KD wyższej instancji, Prezydium Zarządu Okręgu utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie lub je uchyla do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W przypadku utrzymania orzeczenia w mocy z chwilą ogłoszenia staje się ono prawomocne.
6. Główna Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów o umorzenie i stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia terenowych KD, jeżeli zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Rozdział IX - Świadkowie

Art. 9.

1. Żaden członek PZHGP nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem krewnych i powinowatych.
2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić go na odpowiedzialność lub hańbę.
3. Kolejność przesłuchania świadków wyznacza przewodniczący z tym, że w pierwszej kolejności powinni zeznawać świadkowie dowodowi, a potem świadkowie obrony. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków.
4. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie do odmowy zeznań i odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań.
5. Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być skonfrontowani.
6. Zeznanie świadka po zapisaniu do protokołu będzie mu odczytane i może zostać przez świadka sprostowane.

Rozdział X - Protokoły

Art. 10.

1. Z przebiegu czynności KD spisuje się protokoły, w szczególności spisania protokołu wymaga przesłuchanie stron i świadków.
2. Do protokołu czynności postępowania dyscyplinarnego wciąga się z możliwą dokładnością:
a. dokładne oznaczenie miejsca i czasu dokonania czynności,
b. imiona i nazwiska osób biorących w nich udział,
c. przebieg całej czynności,
d. wnioski i oświadczenia stron,
e. zapadłe orzeczenia.
3. Osoby biorące udział w czynności mogą żądać wciągnięcia do protokołu wszystkiego, co dotyczy prowadzonego postępowania..
4. Protokół stanowi wyłączny dowód zachowania form postępowania.
5. Protokół rozprawy dyscyplinarnej podpisują przewodniczący i protokolant oraz strony, a z posiedzenia niejawnego przewodniczący i protokolant.
6. Przed podpisaniem protokołu przez strony należy go odczytać i zaznaczyć to w protokole.
7. Osoba mająca podpisać protokół może zgłosić poprawki i uzupełnienia, które należy umieścić na końcu protokołu przed podpisaniem.

Rozdział XI - Ogólny porządek rozprawy

Art. 11.

1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym tokiem, a w szczególności by dowody na poparcie oskarżenia były przedstawione przed dowodami służącymi do obrony.
2. Obwinionemu, świadkowi, zarówno członkowie KD jak i strony mogą zadawać pytania. Przewodniczący może uchylić pytania, które uzna za niestosowne.
3. Przewodniczący daje stronom możliwość wypowiedzenia się, co do wszystkich przedmiotów podlegających rozstrzygnięciu, w każdym razie obwinionemu przysługuje głos ostatni.
4. Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania spokoju i porządku. Jeżeli zarządzenia przewodniczącego KD okażą się bezskuteczne, to KD ma prawo wymierzyć zakłócającemu spokój i porządek, karę zgodną z Art. 13, pkt. 8, ppkt. a-i) i a-ii) Rozdz. XIII tegoż Regulaminu.
5. Przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa.
6. Na posiedzenie jawne wstęp mają poza stronami pełnoletni członkowie PZHGP.
7. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie. KD na zgodny wniosek stron może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych.
8. O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony (oskarżyciela, obwinionego oraz świadków) i osoby zainteresowane na 14 dni przed rozprawą KD. W przypadkach pilnych terminów (np. w czasie trwania sezonu lotowego) strony mogą zostać powiadomione o rozprawie w terminie skróconym do 7 dni.
9. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, oraz ogłasza orzeczenie KD.

Rozdział XII - Przewód dyscyplinarny

Art. 12.

1. Przewód dyscyplinarny rozpoczyna się od przeczytania aktu oskarżenia. Następnie przewodniczący zapytuje obwinionego czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i jakie wyjaśnienia chce złożyć przed KD.
2. Po przesłuchaniu obwinionego zarządza postępowanie dowodowe. Obwinionemu wolno składać wyjaśnienia, co do każdego dowodu.
3. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego przyznającego się do winy nie budzą wątpliwości, KD może za zgodą stron nie przeprowadzać postępowania dowodowego.
4. Każdego świadka wzywa się osobno i przesłuchuje pod nieobecność tych świadków, którzy jeszcze nie zeznawali.
5. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący zapytuje strony czy nie życzą sobie uzupełnienia przewodu dyscyplinarnego, a w razie odpowiedzi odmownej ogłasza przewód dyscyplinarny za zamknięty i udziela głosu stronom, najpierw oskarżycielowi, potem obwinionemu.
6. Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół pod kierunkiem przewodniczącego KD.

Rozdział XIII - Orzekanie

Art. 13.

1. Po wysłuchaniu stron KD przystępuje do narady, która jest tajną.
2. Podstawę orzeczenia stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku przewodu dyscyplinarnego
3. Narada i głosowanie odbywają się z osobna, co do winy oraz co do kary. Członkowie KD głosują począwszy od najmłodszego, przewodniczący głosuje ostatni. Orzeczenie zapada bezwzględną większością głosów.
4. Po ukończeniu głosowania pisze się sentencję orzeczenia, którą wszyscy członkowie KD podpisują nie wyłączając przegłosowanych.
5. Członkowie KD przegłosowani mają prawo złożyć na piśmie uzasadnienie swego odrębnego zdania przed upływem terminu do uzasadnienia orzeczenia.
6. Każda sentencja orzeczenia powinna zawierać :
a. oznaczenie KD, która ją wydała,
b. nazwiska członków KD,
c. datę i miejsce rozpoznawania sprawy i wydania orzeczenia,
d. imię i nazwisko oraz inne dane ustalające tożsamość obwinionego,
e. dokładne określenie zarzucanego obwinionemu czynu z podaniem czasu i miejsca jego popełnienia, w przypadku orzeczenia skazującego, ustalenie czynu przypisanego obwinionemu i karę, na jaką obwinionego skazano.
7. Po podpisaniu sentencji orzeczenia przewodniczący ogłasza ją publicznie i przytacza ustnie najważniejsze powody orzeczenia oraz wskazuje stronom sposób i termin odwołania się od orzeczenia do II instancji.
8. Stosuje się następujące kary :
a. kary porządkowe :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od 1 do 5 lat,
4) pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat,
b. kary pozbawienia członkostwa
1) na okres 1 - 2 lata,
2) na okres 2 - 5 lat,
3) na okres 5 - 10 lat,
c. kara pozbawienia członkostwa na zawsze - wykluczenie ze Związku.
9. Orzeczenie kary z Rozdz. XIII, Art. 13, pkt. 8, ppkt. b) i c) niniejszego Regulaminu, powoduje automatyczny zakaz lotowania gołębiami z gołębnika ukaranego.
10. KD w wydanym orzeczeniu ostatecznym, może nakazać ogłoszenie sentencji orzeczenia w miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych, co należy ująć w sentencji orzeczenia.

Rozdział XIV - Orzekania Zaoczne

Art. 14.

1. Jeżeli oskarżony pomimo prawidłowego zawiadomienia go nie stawił się na rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału, KD wydaje orzeczenie zaoczne.
2. W takim przypadku wystarczy zaznaczyć w protokole, że oskarżony nie stawił się na posiedzenie.
3. Odpis sentencji orzeczenia zaocznego doręcza się obwinionemu z pouczeniem, że termin złożenia odwołania do II instancji liczy się od daty doręczenia tego odpisu.

Rozdział XV - Odwołanie

Art. 15.

1. Od orzeczenia wydanego przez KD w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do II instancji w terminie 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia. Organem odwoławczym od orzeczenia KD Oddziału w każdym przypadku jest KD Okręgu, do którego oskarżony (pozwany) należy.
2. Odwołanie wnosi się do organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Ten z kolei niezwłocznie przesyła je wraz z aktami sprawy do organu II instancji.

Art. 16.

1. Rozpatrzenie sprawy w II instancji odbywa się bez względu na nie stawiennictwo jednej lub dwóch stron. Wydane orzeczenie nie jest w żadnym razie zaoczne.
2. Druga instancja może zmienić orzeczenie KD I instancji, o ile w związku z dokonanymi w postępowaniu odwoławczym ustaleniami istnieją dostateczne dowody do takiego rozstrzygnięcia. KD II instancji może też zwrócić sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W takim przypadku KD II instancji ma obowiązek wskazania, w jakim kierunku należy uzupełnić materiał dowodowy sprawy.
3. Orzeczenie wydane w II instancji jest prawomocne i nie podlega odwołaniu.
4. W przypadku gdy orzeczenie wydane w II instancji w sposób rażący narusza obowiązujące w Związku prawo, strony mogą po pozytywnej opinii Prezydium Zarządu Okręgu wnieść odwołanie do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów.

Rozdział XVI - Wykonanie orzeczenia

Art. 17.

1. Orzeczenie podlega wykonaniu natychmiast po jego uprawomocnieniu się.
2. Wykonanie prawomocnego orzeczenia KD lub instancji odwoławczej, przeprowadza Zarząd Oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem przed wszczętym postępowaniem przed KD.
3. KD, które wydały prawomocne orzeczenia przekazują odpis sentencji prawomocnego orzeczenia :
a. zarządowi oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem, celem wykonania orzeczenia,
b. do rejestru centralnego, który prowadzony jest przy Głównej Komisji Dyscyplinarnej.
4. O wykonaniu ostatecznego orzeczenia zawiadamia się jednostkę nadrzędną i Główną Komisję Dyscyplinarną.
5. Akta sprawy przechowuje KD, która orzekała w I instancji.

Rozdział XVII - Przywrócenie praw, zatarcie kary

Art. 18.

1. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zarząd Oddziału z urzędu dokonuje zatarcia kar określonych w art. 13, pkt.8a, przy uwzględnieniu wymogów art. 18, pkt.3. Odpis postanowienia o zatarciu przesyła Głównej KD.
2. Hodowca członek PZHGP skazany prawomocnym orzeczeniem KD na karę określoną w art. 13, pkt.8b, ma prawo po upływie 3 lat od odbycia kary i jego ponownym przyjęciu na członka Związku ubiegać się o jej zatarcie. Organem, który dokonuje zatarcia w tym przypadku jest GKD. GKD dokonuje tego na podstawie wydanego postanowienia w trybie zaocznym. Postanowienia wydane przez GKD są ostateczne i nie służą na nie zażalenie. GKD postanowienia powyższe przekazuje do Zarządu Oddziału PZHGP, do którego należy hodowca starający się o zatarcie kary.
3. W razie skazania na karę określoną w Art. 13, pkt. 8 ppkt. a-1) oraz a-2) ulegają one zatarciu z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od ich prawomocnego nałożenia, a za ujęte w Art. 13, pkt. 8 ppkt. a-3) oraz a-4) z upływem roku od ich wykonania.
4. Zatarcie kar określonych w Art. 13, pkt. 8b niezależnie od powyższego następuje z mocy samego prawa z upływem 6 lat od jej odbycia.
5. Wykluczenie ze Związku nie podlega zatarciu nawet w przypadku otrzymania Prawa Łaski.
6. Zatarcie kary jest równoznaczne, że kary nie było. Hodowca może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP.
7. Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP prowadzi rejestr zatarcia kar.

Rozdział XVIII - Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 19.

1. Główna Komisja Dyscyplinarna sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych KD.
2. W rozprawach przed KD nie mogą brać udziału nie członkowie PZHGP.
3. Jeżeli jedną ze stron jest Zarząd, wówczas może on wyznaczyć swego pełnomocnika do udziału w rozprawie. Pełnomocnictwo to może być udzielone pisemnie lub ustnie i złożone w formie oświadczenia do protokołu.
4. KD prowadzi ewidencję kar.
5. Główna Komisja Dyscyplinarna w terminie 6 miesięcy od uchwalenia niniejszego regulaminu opracuje wzory protokołów wykorzystywanych w toku postępowania. Z chwilą uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Komisji Dyscyplinarnych. Sprawy dotychczas zawisłe przed KD, a do chwili uchwalenia niniejszego regulaminu nie zakończone, rozpoznaje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP w dniu 27 września 2008 roku zgodnie z § 37 Statutu PZHGP

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074