Regulamin organizacyjny PZHGP

  • PDF

I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZWIĄZKOWE

1. Statut Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej

3. Regulamin Komisji Dyscyplinarnych

4. Regulamin Organizacyjny

5. Regulamin Zebrań Sprawozdawczo -Wyborczych

6. Regulamin Lotowo - Zegarowy

7. Regulamin Wystaw

8. Regulamin Nadawania Odznak PZHGP i Członkostwa Honorowego

9. Regulamin Kolegium Sędziów

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach pod numerem KRS 0000087738

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Orzesze.

§ 3

Jednostkami terenowymi Związku są:

a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.

b) ODDZIAŁY - tworzone są przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 80 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.

§ 4

Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką pomocniczą Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 61 Statutu PZHGP i niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 5

Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe. Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi Okręgu i działają zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.

III. ZARZĄD GŁÓWNY, REGIONY, ZARZĄDY OKRĘGÓW, ZARZĄDY ODDZIAŁÓW, SEKCJE, REJONY LOTOWE

§ 1

Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Zarząd Główny określa kierunki działania Związku na podstawie uchwał i postanowień Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.

Zarząd Główny zatwierdza Regulaminy, poza Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej i Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej.

Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta, wybranego odrębnie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

Prezydent PZHGP automatycznie wchodzi w skład Zarządu Głównego i jego Prezydium.

Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale VI Statutu PZHGP.

Przy Zarządzie Głównym PZHGP działają:

a) Główna Komisja Rewizyjna;

b) Główna Komisja Dyscyplinarna;

c) Główna Komisja Lotowa;

d) Kolegium Sędziów;

e) Inne Komisje i Zespoły powoływane w miarę potrzeb przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 2

Okręg powoływany jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków.

Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny.

Okręg posiada osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.

W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Okręgu zmniejszy się poniżej 500 członków, a stan taki trwa dłużej niż 2 lata, Zarząd Główny zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Okręg.

Rozwiązanie Okręgu może nastąpić również z mocy Uchwały Zarządu Głównego podjętej w oparciu o § 28 pkt10 Statutu PZHGP, względnie Uchwały o samorozwiązaniu poprzez:

a) zwołanie na podstawie § 41 lub § 42 ust. 1 Statutu PZHGP Okręgowego Walnego Zebrania

Delegatów;

b) podjęcia Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności minimum połowy Delegatów w głosowaniu jawnym;

c) łączenie Okręgu z innymi Okręgami w jeden duży Okręg na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności minimum połowy Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym.

Zarząd Okręgu określa kierunki działania Okręgu w oparciu o uchwały i postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów.

Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybranego odrębnie przez Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Okręgu. Prezes Zarządu automatycznie wchodzi w skład Zarządu Okręgu i jego Prezydium.

Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale X Statutu PZHGP.

Przy Zarządzie Okręgu działają:

a) Okręgowa Komisja Rewizyjna;

b) Okręgowa Komisja Dyscyplinarna;

c) Inne Komisje i Zespoły powołane przez Prezydium Zarządu Okręgu.

§ 3

1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 80 członków. Oddział rozpoczyna działalność statutową po nadaniu przez Prezydium Zarządu Głównego numeru organizacyjnego.

Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału określa uchwała Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu może w trakcie kadencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmieniać zasięg terytorialny poszczególnych Oddziałów, uwzględniając wolę większości członków z tego terenu.

2. W przypadku, gdy Oddział skupia ponad 160 członków, wówczas może nastąpić jego podział i może być powołany drugi Oddział. Oddział ten musi liczyć, co najmniej 80 członków, jak również w istniejącym Oddziale pozostać musi ponad 80 członków.

Uchwałę o podziale podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Oddziale zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż 2 lata, lub Oddział przez kolejne 2 lata nie spełnia wymogu samodzielnego sporządzania list konkursowych do współzawodnictw lotowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, Zarząd Okręgu zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Oddział.

Rozwiązanie Oddziału na podstawie uchwały Zarządu Okręgu, może nastąpić również z mocy § 43 pkt. 2 Statutu PZHGP, względnie podjęcie Uchwały o samorozwiązaniu poprzez:

a) zwołanie na podstawie § 54 lub § 55 ust.l Statutu PZHGP, Oddziałowego Walnego Zebrania Delegatów,

b) rozwiązanie Oddziału na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności minimum połowy członków lub Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym,

c) łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddziały należą, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności minimum połowy członków lub Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym.

3. Przy Zarządzie Oddziału działają:

- Oddziałowa Komisja Rewizyjna;

- Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna;

- inne Komisje i Zespoły powołane przez Zarząd Oddziału.

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

Kompetencje Walnego Zebrania określa § 53 Statutu PZHGP.

Oddział może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.

Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału wybiera ze swego grona:

- Wiceprezesa d/s Organizacji Lotów,

- Wiceprezesa d/s Gospodarczych,

- Wiceprezesa d/s Finansowych,

- Sekretarza.

Jednego z Wiceprezesów Zarząd Oddziału wybiera na funkcję I Zastępcy Prezesa.

Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania Prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.

Zakres działania Zarządu Oddziału Określa § 57 Statutu PZHGP.

Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż 6 razy w roku.

4. Zarząd Oddziału na wniosek 20 członków Oddziału może powołać Sekcje. Sekcja skupia członków, których gołębniki położone są na określonym terenie o zbliżonym kilometrażu organizowanych lotów. Powołanie Sekcji nie jest równoznaczne z ustanowieniem punktu wkładania gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów. Zarząd Oddziału swoją uchwałą ma prawo zawiesić w działaniu Zarząd Sekcji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna ze Statutem PZHGP, Regulaminami i przepisami Związku oraz niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Sekcji. Zarząd Oddziału może podjąć Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji w przypadkach określonych w § 57 pkt 9 Statutu PZHGP lub gdy liczba członków Sekcji spadnie poniżej 12 osób.

5. Hodowca, który dokonał wykroczenia przeciw Regulaminowi Lotowo-Zegarowemu może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), uchwałą Zarządu Oddziału. Zawieszenie hodowcy w prawach lotowania gołębiami dorosłymi i młodymi, obowiązuje do końca miesiąca października.

6. Zgodnie z § 57 pkt. 13 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału ma obowiązek w ciągu 14 dni od podjęcia Uchwały w sprawie zawieszenia członka, skierować pozew (oskarżenie) przeciwko członkowi zawieszonemu w prawach lotowania do właściwej Komisji Dyscyplinarnej. Zarząd Oddziału działa zgodnie z Rozdz. XIV Statutu PZHGP.

§ 4

Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.

Sekcja jest jednostką pomocniczą Oddziału.

Zarząd Oddziału zgodnie z § 57 pkt. 2 Statutu PZHGP, powołuje Sekcję na wniosek 20 członków Oddziału, jak również podejmuje decyzje o jej rozwiązaniu. Nowe Sekcje powoływane są wyłącznie w miesiącach październik, listopad. W przypadku gdy stan liczbowy członków Sekcji wynosi ponad 40 członków, to może nastąpić jej podział na dwie Sekcje pod warunkiem, że w nowo utworzonej Sekcji jak i istniejącej już musi pozostać minimum po 20 członków.

Rozwiązanie Sekcji może nastąpić:

a) na podstawie uchwały samych członków Sekcji (samorozwiązanie),

b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji Zarząd Oddziału kieruje jej członków do najbliżej terenowo położonych Sekcji.

Najwyższą władzą w Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji. Władzami Sekcji wybranymi w głosowaniu tajnym są:

- Prezes Sekcji,

- Sekretarz Sekcji,

- Skarbnik Sekcji.

Sekcje mogą prowadzić działalność finansową jedynie w przypadkach i zakresie zleconym przez Zarząd Oddziału.

Za pobierane składki i inne opłaty Skarbnik Sekcji wydaje wpłacającemu pokwitowanie.

Sekcje działalność finansową prowadzą poprzez konto Zarządu Oddziału, pod nadzorem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Sekcje nie posiadają majątku.

Sekcje mają prawo posiadać pieczątkę podłużną, dostarczoną przez Zarząd Oddziału.

Sekcje, jako jednostki pomocnicze w oddziałach, działają zgodnie z Rozdz. XVII Statutu PZHGP.

Z organizowanych przez Oddziały PZHGP lotów konkursowych z odległości do 400 km, oprócz obligatoryjnie sporządzanej listy konkursowej Oddziałowej, Sekcje za zgodą Zarządu Oddziału mogą sporządzać własne Sekcyjne listy konkursowe pod następującymi warunkami:

− w locie bierze udział minimum 20 członków Sekcji i wkładanych jest minimum 250 szt gołębi,

− listy konkursowe Sekcyjne wykonuje rachmistrz Oddziałowy na podstawie materiałów źródłowych (wyszczególnionych w Rozdziale XII pkt 3 Regulaminu Lotowo – Zegarowego) zweryfikowanych przez Oddziałową Komisję Zegarową.

Przejście członka do innej Sekcji w ramach tego samego Oddziału może nastąpić w każdym terminie wyłącznie za zgodą Zarządu Oddziału, i po uzyskaniu zgody władz Sekcji do której przechodzi.

W celu spełnienia wymogów sporządzania list konkursowych, sąsiadujące ze sobą Sekcje, za zgodą swoich członków mogą się połączyć, tworząc jedną Sekcję. Ostateczna decyzja o powołaniu nowej Sekcji należy do Zarządu Oddziału.

§ 5

Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego powołane są celem sprawniejszej organizacji lotów oraz rozliczenia współzawodnictw w zakresie regionalnym i centralnym.

Skupiają one sąsiadujące z sobą Okręgi i powoływane są uchwałą Zarządu Głównego PZHGP.

Na wniosek składowych Okręgów Zarząd Główny powołuje Okręg wiodący, którego zadaniem jest ustalenie terminu zebrań i ich obsługa oraz prowadzenie administracji i rozliczeń finansowych Regionu.

Władzą Regionu jest trzyosobowy Zarząd jawnie wybierany spośród Prezesów Okręgów wchodzących w skład Regionu, względnie delegowanych członków Zarządów Okręgów,

składający się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Decyzje i uchwały podejmowane są większością głosów przy założeniu, że każdy Okręg posiada jeden głos. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego. Zarząd Regionu przeprowadza co najmniej dwa zebrania w ciągu roku, w tym jedno rozliczeniowe przed wiosennym zebraniem Zarządu Głównego.

Regiony mogą organizować własne współzawodnictwo lotowe oraz prowadzić działalność finansową na ogólnych zasadach, lecz jako jednostki pomocnicze nie mogą posiadać własnego majątku.

Nadzór i kontrolę nad działalnością finansową prowadzi Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgu wiodącego, która ma obowiązek złożenia sprawozdania przed przedstawicielami członkowskich Okręgów i na jej wniosek Zarząd Regionu powinien uzyskać absolutorium z działalności. W przypadku nie otrzymania absolutorium, sprawę z urzędu przejmuje Główna Komisja Rewizyjna i wnioski przedstawia Prezydium Zarządu Głównego.

§ 6

Dla sprawnego przeprowadzenia lotów oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, zgodnie z § 21 Statutu PZHGP, może nastąpić łączenie Oddziałów w REJONY LOTOWE.

Rejony Lotowe powoływane są na wniosek Oddziałów przez Zarząd Okręgu w terminie od października do końca marca następnego roku. Rejony Lotowe są jednostkami pomocniczymi Okręgu. Powołując Rejon Lotowy Zarząd Okręgu PZHGP powinien mieć na uwadze aby wszystkie Oddziały wchodzące w skład Okręgu były uwzględnione w powoływanych przez Okręg Rejonach.

W jednym Okręgu może być powołanych kilka Rejonów Lotowych. Rejon Lotowy musi zrzeszać minimum 3 Oddziały.

Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego. Sprawy finansowe Rejonu Lotowego prowadzi Oddział wiodący. Każdego roku działalność finansowa Rejonu Lotowego kontrolowana jest przez Oddziałową Komisję Rewizyjną Oddziału wiodącego przy współudziale 3 osobowego zespołu (Komisji) powołanej przez Prezesów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału wiodącego przedstawia na zebraniu sprawozdawczym Rejonu Lotowego wniosek o udzielenie absolutorium.

Komisja Finansowa (3 osobowy zespół) zobowiązana jest przedstawić na zebraniu Rejonu Lotowego protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej Rejonu Lotowego, podając wnioski pokontrolne.

W przypadku przedłożenia przez Komisję Finansową negatywnych wniosków pokontrolnych i braku absolutorium dla Zarządu Rejonu Lotowego, sprawę z urzędu przejmuje do kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Dopuszcza się łączenia Oddziałów z różnych Okręgów w jeden Rejon Lotowy, jednak wymaga to zgody na piśmie zainteresowanych Okręgów i uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

W tym przypadku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP ustanawia uchwałą Oddział wiodący.

Przejście Oddziału PZHGP do innego Rejonu Lotowego, może nastąpić wyłącznie na jego wniosek, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządów Oddziałów wchodzących w skład rejonu.

Zgodę na przejście wydaje Zarząd Okręgu PZHGP w miesiącach październik i listopad każdego roku kalendarzowego.

Szczegóły organizacyjne dotyczące lotów omawiają i uchwalają zrzeszone w Rejonie Lotowym zainteresowane Oddziały na wspólnie organizowanych zebraniach pod przewodnictwem Przewodniczącego Rejonu Lotowego.

Przy organizowanych wspólnych lotach Rejony Lotowe mogą wydać jedną wspólną listę konkursową sporządzoną w oparciu o materiał źródłowy z poszczególnych oddziałów.

Rejony Lotowe używają własnej pieczątki podłużnej dla korespondencji zwykłej, zaś na dyplomach używają pieczątki okrągłej Oddziału wiodącego z podpisami Przewodniczącego i Sekretarza Rejonu Lotowego.

§ 7

1. Kompetencje członków Zarządu na każdym szczeblu organizacyjnym są następujące:

PREZYDENT – PREZES wykonuje swoje obowiązki zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 33, § 47 i § 58 Statutu PZHGP oraz odpowiada za całą stronę organizacyjną Zarządu.

WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s ORGANIZACJI LOTÓW - opracowuje program lotów, projekty regulaminów współzawodnictwa lotowego, odpowiada za organizację lotów, za nadzorowanie przestrzegania przez hodowców Regulaminu Lotowo-Zegarowego i wszystkich prac związanych z pracami Komisji Lotowo-Zegarowej.

Pozostałe kompetencje, uprawnienia i obowiązki stanowią przepisy wynikające z Regulaminu Lotowo-Zegarowego.

WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s FINANSOWYCH - przygotowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującą Polityką Rachunkowości Związku, nadzoruje realizację dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i finansowymi oraz uchwalonym preliminarzem budżetowym, a także ponosi odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową.

WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s GOSPODARCZYCH - odpowiada za cały majątek Związku jego właściwe wykorzystanie, konserwowanie, naprawianie i zabezpieczenie oraz za właściwe stosowanie przepisów prawnych regulujących wykorzystanie majątku Związku.

SEKRETARZ - odpowiada za właściwe organizowanie pracy biurowej Zarządu, za całą korespondencję oraz prawidłowe protokołowanie przebiegu zebrań, a także sformułowanie treści podejmowanych uchwał.

2. Jeżeli Prezydent lub Prezes zrezygnuje ze swej funkcji, Zarząd Główny, Zarząd Okręgu jak i Zarząd Oddziału zobowiązane są wciągu 3 miesięcy od dnia rezygnacji zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajne Walne Zebranie, celem przyjęcia rezygnacji i dokonania wyboru nowego Prezesa. Do czasu odbycia Zjazdu lub Zebrania Prezydent lub Prezes kieruje pracami jednostki organizacyjnej.

IV. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE KARALNOŚCI

Zgodnie ze Statutem PZHGP, uprawnienia do karania członków Związku posiadają wyłącznie Komisje Dyscyplinarne.

Statut PZHGP w Rozdz. VIII, XII i XVI ustala odpowiednie KOMISJE DYSCYPLINARNE, które rozpatrują wniesione przez Zarządy lub członków pozwy (oskarżenia), zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI DYSCYPLINARNYCH.

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach o naruszenie przepisów Statutu PZHGP, regulaminów i uchwał władz PZHGP w stosunkach:

a) między członkami PZHGP,

b) między członkami, a Zarządem PZHGP w przypadku, gdy Zarząd jest stroną wnoszącą pozew.

Nie są rozpatrywane przez Komisje Dyscyplinarne sprawy zaistniałe między zarządami jak również sprawy wnoszone na członków Zarządu z tytułu uchwał i decyzji podejmowanych przez Zarząd.

Nie są w postępowaniu Komisji Dyscyplinarnej rozpatrywane sprawy, które należą do kompetencji sądów powszechnych lub innych właściwych władz.

Zakres działania Komisji Dyscyplinarnej i jej właściwości szczegółowo określa Regulamin Komisji Dyscyplinarnych

Zarządy poszczególnych ogniw Związku mają prawo zawieszania Zarządów za działalność sprzeczną ze Statutem PZHGP, regulaminami i uchwałami Związku, oraz zawieszania członków Związku zgodnie z Rozdz. III § 3 pkt.5 i 6 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Lotowo-Zegarowego, ale równocześnie w ciągu 14 dni mają obowiązek skierowania sprawy do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej.

Zarząd zawieszający członka lub podległy mu Zarząd, ma obowiązek przekazać w ciągu 14 dni swą decyzję zawieszonemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Orzeczenia i postanowienia Komisji Dyscyplinarnych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Komisji Dyscyplinarnej uprawnionych do głosowania.

V. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PZHGP I PRZECHODZENIE

CZŁONKÓW ZWIĄZKU DO INNEGO ODDZIAŁU

§ 1

1. Członkiem Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadający pełnię praw publicznych pod warunkiem, że prowadzi hodowlę gołębi pocztowych na terenie Polski.

Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 9 Statutu PZHGP są następujące, kandydat:

a) wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału;

b) zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów Związku;

c) hoduje gołębie pocztowe i zadeklaruje gotowość brania udziału w lotach organizowanych przez Związek;

d) zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału;

e) uiści przewidywaną opłatę wpisową oraz składkę członkowską za rok, w którym został przyjęty w poczet członków PZHGP. Wysokość wpisowego uchwala Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału z tym, że wpisowe nie może być wyższe od 2 krotności

składki członkowskiej.

W Oddziałach, w których funkcjonują Sekcje Zarząd Oddziału w Uchwale o przyjęciu członka do PZHGP wskazuje Sekcje do której go kieruje.

2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka PZHGP przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu odmawiającego przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka i musi być przekazana zainteresowanemu listem poleconym w terminie 30 dni od jej powzięcia.

Uchwała Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna i nie podlega odwołaniu w ramach PZHGP.

3. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo ubiegania się o członkostwo w innym Oddziale.

4. Walne Zebranie Oddziału zgodnie z § 13 pkt 5 Statutu PZHGP na wniosek Zarządu Oddziału może skreślić członka z listy członków. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej skreślenia członka z listy członków oraz jej uzasadnieniu należy poinformować zainteresowanego pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Pismo należy przesłać przesyłką poleconą. Skreślony członek może ubiegać się o członkostwo w innym Oddziale PZHGP. Od Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów . Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od doręczenia Uchwały.

§ 2

1. Zgodnie z § 10 pkt. 2e Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:

a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz na 4 lata, po sezonie lotowym, w terminie od 1 października do 30 listopada w przedostatnim( trzecim) roku kadencji;

b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi;

c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji;

d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi;

e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma prawo powrotu do Oddziału do którego należał, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zarządu Oddziału w terminie do 31 grudnia.

2. Za zgodą zainteresowanych Zarządów Oddziałów członek zwyczajny i nadzwyczajny może zmieniać swoją przynależność w każdym terminie.

3. Członek zwyczajny będący Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zmieniając swoją przynależność traci mandat Delegata. Podobnie traci mandat Delegat na Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów, gdy zmienia Sekcję.

VI. WYBORY DO WŁADZ I KADENCJE

§ l

1. Zgodnie z § 24 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata. Ewentualne wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału oraz trzyosobowego Zarządu Sekcji na wskutek nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji. Ponadto ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.

2. Zebrania sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniwach Związku odbywają się w następujących okresach:

- w miesiącu styczniu –Sekcje;

- w miesiącu lutym –Oddziały;

- w miesiącu marcu – Okręgi;

- w miesiącu kwietniu – Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

3. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych, pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale lub Okręgu oraz posiada wymagany zgodnie z § 11 Statutu PZHGP staż związkowy do poszczególnych władz Związku.

4. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w przypadku, gdy orzeczono karę z § 16 pkt1c,1e, i 1f Statutu PZHGP. Hodowca może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli nastąpiło zatarcie kary. Zatarcie kary jest równoznaczne, że kary nie było.

5. W przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu Delegata uzupełnienie listy Delegatów następuje kolejnym kandydatem, który na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym otrzymał największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy odpadli. W przypadku wyczerpania listy uzupełnienie liczby Delegatów następuje poprzez wybór na najbliższym Zebraniu Sprawozdawczym lub na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. O fakcie tym poinformować należy władze w strukturach, których sprawowany jest mandat Delegata.

§ 2

Z prawem wyborczym czynnym i biernym udział biorą delegaci:

a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, wg klucza:

- 1 Delegat na każde 400 członków Okręgu;

- następny(ostatni) Delegat na 201 członków Okręgu.

b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów, wg klucza:

- do 500 członków należy w Oddziałach wybrać 40 Delegatów;

- od 501-800 członków należy w Oddziałach wybrać 45 Delegatów;

- od 801-2000 członków należy w Oddziałach wybrać 50 Delegatów;

- od 2001-5000 członków należy w Oddziałach wybrać 55 Delegatów;

- pow. 5001 członków należy w Oddziałach wybrać 1 Delegata na 70 członków;

c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów, wg klucza:

- wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji;

- jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w Walnym Zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, biorą delegaci wybrani w Sekcjach, wg klucza:

- do 120 członków – 1 Delegat na 3 członków Sekcji,

- od 121 do 200 członków – 1 Delegat na 4 członków Sekcji, pow. 200 członków – 1 Delegat na 5 członków Sekcji,

d) w Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy jej członkowie.

§ 3

Z biernym prawem wyborczym udział biorą:

a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów – Prezydent Związku i członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami;

b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów – Prezes i członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami;

c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów – Prezes i członkowieZarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami.

VII. OBRĄCZKI RODOWE, TRYB ZGŁASZANIA GOŁĘBI PRZYBŁĄKANYCH, WYDAWANIE DUPLIKATÓW KART WŁASNOŚCI GOŁĘBIA

§ 1.

Zgodnie z § 6 pkt. 4 Statutu PZHGP, Związek realizując swoje podstawowe cele, prowadzi między innymi centralne zaopatrywanie jednostek terenowych w obrączki rodowe dla gołębi.

Zarząd Główny jest jedyną jednostką władzy w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, mającą uprawnienia do zawierania umów na dostawę obrączek rodowych na terenie kraju lub poza jego granicami.

Wyprodukowana obrączka rodowa na zlecenie z Zarządu Głównego PZHGP, posiada następujący opis na obrączce:

- symbol – PL;

- numer Oddziału;

- rocznik;

- numer obrączki rodowej od 1 do wysokości zleconej;

- zastrzeżony znak towarowy.

Ponadto każdego roku musi nastąpić zmiana koloru obrączki plastikowej zgodnie z zaleceniami FCI. Równocześnie z produkcją obrączek rodowych następuje wykonanie kart tożsamości. Pozostałe dane obrączki rodowej stanowią tajemnicę służbową PZHGP. Dla uczczenia ważnych wydarzeń Związkowych lub historycznych Zarząd Główny może zlecić wykonanie specjalnej obrączki wg indywidualnego wzoru.

§ 2

1. Zarząd Główny prowadzi centralny wykaz rozprowadzonych obrączek rodowych, wraz z adresami jednostek organizacyjnych.

2. Zarządy Okręgów odbierają obrączki rodowe na następny rok i rozprowadzają je na Oddziały według zamówień nie wcześniej niż 15 grudnia.

3. Zarządy Oddziałów zobowiązane są prowadzić imienną ewidencję rozprowadzonych obrączek rodowych i muszą zapewnić, aby obrączki te były rozprowadzone wyłącznie wśród członków PZHGP. Zarządy Oddziałów zobowiązane są również do dopilnowania, aby w okresie pięciu lat hodowca nie otrzymał obrączek rodowych o tej samej numeracji.

Terminy składania zamówień, należność za wykonaną obrączkę rodową, ilość zamówionych obrączek rodowych, odbiór i terminy wykonania obrączek rodowych, ustalane będą poprzez wydawany coroczny komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP. Obrączka rodowa wydawana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych nie jest towarem i jej sprzedaż poza Związkiem jest niedopuszczalna, a stwierdzone przypadki sprzedaży obrączek rodowych przez członków PZHGP poza Związek kwalifikują się do postawienia osób zajmujących się tym procederem przed Komisją Dyscyplinarną.

4. Zarząd Główny zbywa na Okręgi obrączki rodowe wraz z kartą własności po cenie zatwierdzonej na dany rok uwzględniającej całość planowanych kosztów związanych z zakupem obrączek i kart własności. Zarząd Okręgu od każdej zakupionej obrączki rodowej odprowadza na rzecz Zarządu Głównego składkę na fundusz statutowy PZHGP w wysokości wynikającej ze Statutu PZHGP.

5. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KWZD może uchwalić doliczenie do ceny obrączki rodowej dodatkowego obciążenia na fundusze specjalne PZHGP.

§ 3

1. Wydanie duplikatu Karty Własności polskiego gołębia pocztowego następuje wyłącznie na wniosek Zarządu Oddziału PZHGP, który wydał obrączkę rodową, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura Zarządu Głównego PZHGP.

2. Na zagraniczne gołębie pocztowe duplikaty nie będą wydawane.

VIII. PODPISYWANIE PISM, WZORY PIECZĄTEK

§l

Podpisywanie pism i powadzenie korespondencji przez jednostki organizacyjne następuje według jednolitego postępowania określonego poniżej:

1. Pisma wysyłane na zewnątrz muszą być ostemplowane pieczątką adresową lub być sporządzone na papierze firmowym. Pisma wysyłane na zewnątrz podpisane są przez osoby upoważnione do reprezentowania Zarządu, tj. przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo przez Sekretarza Zarządu. Osoby te składają podpisy pod pieczątkami imiennymi.

2. Oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe jednostki organizacyjnej PZHGP, muszą posiadać dwa podpisy w tym obowiązkowo Wiceprezydenta - Wiceprezesa d/s Finansowych.

3. Komisje Rewizyjne, Komisje Dyscyplinarne i inne Komisje powołane przy Zarządzie Głównym i jednostkach terenowych Związku (Okręgi i Oddziały) zaopatrują swoje pisma w pieczątkę adresową Zarządu, przy którym działają, lub sporządzają je na papierze firmowym jednostki organizacyjnej, przy której działają. Pod treścią pisma odciskają pieczątkę własną, pod którą składa podpis przewodniczący lub zastępca. Wszystkie Komisje wysyłają całość korespondencji poprzez sekretariat Zarządu, przy którym działają.

4. Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania nie później niż ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma (obowiązuje data stempla pocztowego), zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 2

Zgodnie z § 3 pkt. 5 Statutu PZHGP ustala się jednolite wzory pieczątek podłużnej i okrągłej:

1. Pieczątka podłużna ma następujące cechy:

- długość pieczątki - 55mm

- szerokość pieczątki - 20mm napis na pieczątce:

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW

GOŁĘBI POCZTOWYCH

Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału)

[kod] [miejscowość]

[ulica nr]

2. Pieczątka okrągła ma następujące cechy:

- średnica pieczątki - 30mm

- wzór pieczątki (napis):

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału)

[miejscowość] PZHGP

- w środku pieczątki widnieje wizerunek gołębia w locie lecącego w lewą stronę po odciśnięciu pieczątki.

Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zarząd Okręgu SZCZECIN PZHGP

Dla powołanych terenowych jednostek Związku wraz z aktem ich powołania, jednostka powołująca dostarcza również pieczątki wg wzoru jak w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

3. Główna Komisja Rewizyjna, Główna Komisja Dyscyplinarna, Kolegium Sędziów i Główna Komisja Lotowa, jak również Komisje Rewizyjne, Komisje Dyscyplinarne i Komisje Zegarowo-Lotowe jednostek terenowych Związku, posiadają jednolite wzory pieczątek podłużnych:

- Przewodniczący

- ................. Komisji

Dyscyplinarnej - Przewodniczący

- ................. Komisji Rewizyjnej

- Przewodniczący

- ................. Komisji Zegarowej przy Oddziale ................

- …………. Komisji Lotowej przy Oddziale ……………

Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zarząd Kolegium Sędziów

43-180 ORZESZE

4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP może wydać inne wzory pieczątek dla powołanych komisji roboczych przy Zarządzie Głównym.

5. Terenowe jednostki Związku wydają pieczątki - dla Zarządu Okręgu - wydaje Prezydium Zarządu Głównego, dla Zarządu Oddziału - wydaje Prezydium Zarządu Okręgu. Mogą one też wydać inne wzory pieczątek dla powołanych Komisji lub zespołów roboczych przy Zarządzie.

IX. ABSOLUTORIUM KOMISJI REWIZYJNEJ

§ l

Komisje Rewizyjne zgodnie ze Statutem PZHGP stawiają wniosek dla poszczególnych Zarządów PZHGP o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium. Postawienie wniosku jest obowiązkowe.

§ 2

Nie otrzymanie absolutorium przez Zarząd Oddziału na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału powoduje, że Oddziałowa Komisja Rewizyjna zawiadamia na piśmie w ciągu 14 dni Zarząd Okręgu PZHGP o nieotrzymaniu przez Zarząd Oddziału absolutorium.

Zarząd Okręgu PZHGP w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia, dokonuje wspólnie z Okręgową Komisją Rewizyjną kontroli dokumentów, które stanowiły powód wniosku Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów przez Oddziałową Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu zawiesza Zarząd Oddziału i ustanawia kuratora (dotyczy jednostki terenowej nie posiadającej osobowości prawnej), a następnie na podstawie § 55 pkt. 1 Statutu PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału celem:

– złożenia sprawozdania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych;

– odwołania Prezesa i Zarządu Oddziału,

– wybrania nowego Prezesa i Zarządu Oddziału PZHGP,

– skierowania oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej PZHGP na Prezesa i Członków Zarządu Oddziału;

- skierowania sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Urząd Skarbowy, Prokuratura), jeżeli w sprawie zachodzi podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego ustawą.

W przypadku nie potwierdzenia stawianych zarzutów na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Oddziału PZHGP.

§ 3

Nie otrzymanie absolutorium na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Okręgu PZHGP powoduje, że Okręgowa Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od Okręgowego Zebrania Sprawozdawczego, zawiadamia o tym fakcie na piśmie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.

Prezydium Zarządu Głównego PZHGP wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną dokonują kontroli dokumentów, które stanowiły powód nieudzielania absolutorium Zarządowi Okręgu PZHGP.

W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów celem:

- przedstawienia stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych;

- odwołania Prezesa i Zarządu Okręgu,

- wybrania nowego Prezesa i Zarządu Okręgu PZHGP, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP ma obowiązek:

- skierowania oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej na Prezesa i Członków Zarządu Okręgu;

- skierowanie sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Policja, Prokuratura), jeżeli w sprawie zachodzi podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego ustawą.

W przypadku nie potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje ponowne zebranie sprawozdawcze z udziałem Delegatów Oddziałów należących terytorialnie do danego Okręgu oraz przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Okręgu PZHGP.

§ 4

Nie otrzymanie absolutorium przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główną Komisję Dyscyplinarną skutkuje podjęciem w trakcie obrad KWZD głosowania w trybie § 26 pkt 13 Statutu w sprawie odwołania członków tych organów władzy naczelnej PZHGP.

W przypadku odwołania Członków Zarządu Głównego, GKR lub GKD w trakcie Zjazdu należy poszerzyć porządek obrad i dokonać wyboru nowych władz w miejsce odwołanych.

§ 5

W przypadku braku akceptacji wniosku Prezydenta ze strony członków Zarządu Głównego i nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, że Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem wyboru Zarządu Głównego PZHGP, po uprzednim odwołaniu członków urzędującego Zarządu.

§ 6

Pozostałe zasady działania Komisji Rewizyjnej muszą być zgodne z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI REWIZYJNEJ.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§l

1. Związek jest organizacją sportową, zaś nagrody przyznawane we współzawodnictwie lotowym i wystawowym, podlegają ogólnym przepisom finansowym.

2. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.

3. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.

4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

5. Władze Związku na każdym szczeblu organizacyjnym, reprezentują interesy członków Związku wobec organów władzy administracji państwowej, samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i wyznaniowych.

§ 2

1. Majątek Związku wykorzystywany może być tylko zgodnie ze swym przeznaczeniem do realizowania zadań statutowych.

2. Wszystkie operacje finansowe muszą być przeprowadzane przez kasę lub rachunek bankowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz wprowadzoną przez Zarząd Główny „Polityką rachunkowości”. Każdy Okręg i Oddział musi posiadać własne konto bankowe. Środki finansowe Sekcji i Rejonu Lotowego, znajdują się na koncie macierzystego Zarządu Oddziału, lub Oddziału wiodącego.

3. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązane są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.

§ 3

Zarząd Główny może przeznaczyć część wolnych środków finansowych na dotacje celowe lub nieoprocentowane pożyczki, które udzielane jednostkom organizacyjnym Związku, mogą zostać przeznaczone wyłącznie na następujące cele:

a) Na budowę domów związkowych;

b) Na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych Zarządów Okręgów;

c) Na budowę kabin do transportowania gołębi i pomieszczeń służących ich zabezpieczeniu, a także na zakup i modernizację związkowych środków transportowych.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym, mają zastosowanie przepisy Regulaminów Związku, uchwalonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

§ 5

Uchwały wszystkich jednostek organizacyjnych i Komisji działających w Związku zapadają na posiedzeniach tych organów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut PZHGP stanowi inaczej. Na zwołującym posiedzenie spoczywa obowiązek skutecznego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich uprawnionych do wzięcia w nim udziału, pod rygorem nieważności podjętych Uchwał.

§ 6

Niniejszy Regulamin Organizacyjny został uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 14 marca 2020 roku i obowiązuje z dniem podjęcia.

§7

Traci moc Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 23 listopada 2013 roku.

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074