Generalne Mistrzostwo Polski na lata 2014-2015

  • PDF

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI NA LATA 2014 – 2015

§ 1

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim - GMP – Generalne Mistrzostwo Polski; uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 2

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 20 kwietnia 2014 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk. Spis ten obowiązywał będzie również do Mistrzostwa w kategoriach. Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 25 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów. Spisy wysłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) będą podstawa do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.

§ 3

Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP moje zawierać maksymalnie 11 lotów. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 17 maja 2014 roku do 27 lipca 2014 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że kosztowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie (tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie musza być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.

§ 4

Podstawa zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP pod warunkiem, _e Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą sporządzać dwie listy okręgowe, z tym że do sporządzenia listy konkursowej musza być przydzielone minimum 4 Oddziały. Okręgi skupiające od 21 do 30 Oddziałów mogą sporządzać trzy listy Okręgowe z tym że do sporządzania każdej z tych list musi być przydzielonych minimum 6 Oddziałów. Okręgi skupiające ponad 30 Oddziałów mogą sporządzać kilka list konkursowych z tym że do sporządzania każdej z tych list musi być przydzielonych minimum 9 Oddziałów.

Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:

- w lotach od 300 do 500 km - lista Oddziałowa,

- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,

- w lotach powyżej 700 km - lista Okręgowa.

§ 5

Listy konkursowe będące podstawa obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.

§ 6

Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowana seria 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”.

§ 7

Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:

- w lotach od 300 do 500 km - 50 punktów,

- w lotach od 500 do 700 km - 65 punktów,

- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.

Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§ 8

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk ) z 8 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:

- 3 loty od 300 do 500 km,

- 3 loty od 500 do 700 km,

- 2 loty powyżej 700 km,

§ 9

Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski GMP uczestniczy tylko jedna drużyna gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).

§ 10

Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełna dokumentacja lotowa (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacja lotowa dotycząca 3 najlepszych wyników prześlą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. Dokumentacje lotowa poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.

§ 11

Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy:

a. plan lotów (kopia);

b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);

c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.

d. taśmy zegarowe;

e. listy konkursowe;

f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej

zmianie obrączek elektronicznych;

g. poświadczenia odlotu gołębi;

h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.

§ 12

W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Ogólnopolskiej wręczone zostaną pamiątkowe puchary.

§13

W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 23.11.2013 roku.

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074