Regulamin współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu Katowice na 2014 r.

  • PDF

§ 1

Do udziału we współzawodnictwie lotowym o Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu uprawniony jest każdy członek PZHGP zrzeszony w Okręgu Katowice , który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 2

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie składa w macierzystym Oddziale w terminie ustalonym przez Zarządy Oddziałów spisy gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk. Spisy te obowiązywać będą również do Mistrzostw w kategoriach. Oddziały dostarczą spisy gołębi wraz z planami lotów – w dwóch egzemplarzach -do Zarządu Okręgu w terminie do 20.04.2014r.

§ 3

Plan lotów gołębi do mistrzostwa tradycyjnego Okręgu zawiera maksymalnie 11 lotów. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 17 maja 2014 roku do 27 lipca 2014 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza sie odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie tj najpózniej : na loty do 700 km w sobotę. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć sie z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek w dniach: 12.06.2014, 03.07.2014r i 24.07.2014r, a gołębie muszą być zakoszowane najpózniej do godz. 21:00.

§ 4

Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP.

Dopuszcza sie możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:

- w lotach od 300 do 500 km - lista Oddziałowa,

- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,

- w lotach powyżej 700 km - lista Okręgowa – Strefowa. Obowiązuje podział Okręgu na 3 strefy na loty maraton. O ustaleniu składu Oddziałów przynależnych danej strefie decyduje Zarząd Okręgu.

§ 5

Listy konkursowe będące podstawą obliczenia niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.

§ 6

Punkty do współzawodnictwa tradycyjnego mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 7 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”.

§ 7

Punkty do Mistrzostwa Tradycyjnego wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:

- w lotach od 300 do 500 km - 50 punktów,

- w lotach od 500 do 700 km - 65 punktów,

- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 7 sztuk ) z 11 lotów ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:

- 4 loty od 300 do 500 km,

- 4 loty od 500 do 700 km,

- 3 loty powyżej 700 km,

§ 8

Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza sie do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).

§ 9

Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, listy konkursowe, protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do Okręgu w terminie do 31 sierpnia. Dokumentacje lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.

§ 10

W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 250 przodowników. Mistrzom podczas Wystawy Okręgowej wręczone zostaną pamiątkowe puchary.

§11

W lotach sezonu 2014 w odniesieniu do zagadnień nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego, oraz Regulaminów GMP, i Kategorii.

Regulamin niniejszy opracowany został przez Zarząd Okręgu PZHGP KATOWICE i zatwierdzony przez Zebranie delegatów Okręgu KATOWICE w dniu 27.11.2013r.

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074